Únor 2010

015 Wishmaster (překlad)

15. února 2010 v 0:19 | tymon |  FROM WISHES TO ETERNITY = Live (DVD)
Mistr!
Učedník!
Z nitra zrozen, Sedmý hledač
Válečník!
Žák!
Ve mě, Vládce Přání.

Mistr!
Učedník!
Z nitra zrozen, Sedmý hledač
Válečník!
Žák!
Ve mě, Vládce Přání.

Elbereth.
Lorien.

Dítě s očima zasněnýma do noci zírá,
na cestě do mysli vypravěčovy,
šeptá přání, mluví s hvězdami, slova jsou v něm tichá.
vzdálený pohled od srdce osamělého
"Brzy budu s tebou, můj Shalafi"
šedá Útočiště mým osudem jsou.

Mistr!
Učedník!
Z nitra zrozen, Sedmý hledač
Válečník!
Žák!
Ve mě, Vládce Přání.

Silvara.
Hvězdný Vítr.

Sla-Mori, jediný známý toliko Jemu
do podzimních světů, plných kouzel
pokud tajemných umění slyšíš volání
tvůj svět už na Zemi nespočine
Elfí panna volá tě svou písní mazanou
"Setkáme se v Hostinci Posledního Domova"
z nitra zrozen najde cestu!

Mistr!
Učedník!
Z nitra zrozen, Sedmý hledač
Válečník!
Žák!
Ve mě, Vládce Přání.

Mistr!
Učedník!
Z nitra zrozen, Sedmý hledač
Válečník!
Žák!
Ve mě, Vládce Přání.


Pán přání
výprava, podle tvé vůle
dítě, hledač snů
učedníkem se stává...

Mistr!
Učedník!
Z nitra zrozen, Sedmý hledač
Válečník!
Žák!
Ve mě, Vládce Přání.

Mistr!
Učedník!
Z nitra zrozen, Sedmý hledač
Válečník!
Žák!
Ve mě, Vládce Přání.

Mistr!
Učedník!
Z nitra zrozen, Sedmý hledač
Válečník!
Žák!
Ve mě, Vládce Přání.

015 Wishmaster

15. února 2010 v 0:19 | tymon |  FROM WISHES TO ETERNITY = Live (DVD)
Master!
Apprentice!
Heartborne, 7th Seeker
Warrior!
Disciple!
In me the Wishmaster!

Master!
Apprentice!
Heartborne, 7th Seeker
Warrior!
Disciple!
In me the Wishmaster!

Elbereth.
Lorien.

A dreamy-eyed child staring into night
on a journey to storyteller`s mind
whispers a wish speaks with the stars the words are silent in him
distant sigh from a lonely heart
"I`ll be with you soon, my Shalafi"
grey Havens my destiny.

Master!
Apprentice!
Heartborne, 7th Seeker
Warrior!
Disciple!
In me the Wishmaster!

Silvara.
Starbreeze.

Sla-Mori the one known only by Him
to august realms, the sorcery within
if you hear the call of arcane lore,
your world shall rest on Earth no more
a maiden elf calling with her cunning song
"meet me at the Inn of Last Home"
heartborne will find the way!

Master!
Apprentice!
Heartborne, 7th Seeker
Warrior!
Disciple!
In me the Wishmaster!

Master!
Apprentice!
Heartborne, 7th Seeker
Warrior!
Disciple!
In me the Wishmaster!

Wishmaster
crusade for Your will
a child, dreamfinder
the Apprentice becoming...

Master!
Apprentice!
Heartborne, 7th Seeker
Warrior!
Disciple!
In me the Wishmaster!

Master!
Apprentice!
Heartborne, 7th Seeker
Warrior!
Disciple!
In me the Wishmaster!

Master!
Apprentice!
Heartborne, 7th Seeker
Warrior!
Disciple!
In me the Wishmaster!

014 Beauty and the Beast (překlad)

15. února 2010 v 0:19 | tymon |  FROM WISHES TO ETERNITY = Live (DVD)
Pamatuješ si na náš první tanec?
Vzpomínáš si na noc, kdy jsi rozptýlila mou šerednost?
Té noci jsi odešla s polibkem tak milým
zůstal po tobě pouze závan tvé krásy.

Ach drahý příteli pamatuji si na tu noc
na měsíc a sny, které jsme spolu sdíleli
na tvou chvějící se tlapu v mé dlani
sníc o té severní zemi
dotýkal ses mě polibkem zvířete.

Vím, že mé sny jsou o tobě
o tobě a pouze pro tebe
tvůj oceán mě stahuje dolů
tvůj hlas mě trhá ve dví
miluj mě, dokud nedopadne poslední okvětní lístek.

Jako svět bez pohledu
na rozlohu oceánu
takový by byl svět
kdyby v tobě neproudila láska,
ale protože je mé srdce obsazeno
tvá láska ke mně teď musí zemřít
odpusť mi, ale já potřebuji více, než mi můžeš nabídnout.

Nečetla jsi příběh
kde byly po polibku žáby šťastné?
Neznáš ten příběh
ve kterém je vše, co jsem kdy chtěl?
Co nikdy mít nebudu,
protože kdo by mohl milovat netvora?

Bez ohledu na chlad větru a deště
budu u tebe abych utišila tvou bolest
bez ohledu na krutost zrcadel hříchu
pamatuj si, že krásu nalezneš uvnitř.

.... navždy bude vlk ve mně toužit po ovečce v tobě....

014 Beauty and the Beast

15. února 2010 v 0:19 | tymon |  FROM WISHES TO ETERNITY = Live (DVD)
Remember the first dance we shared?
Recall the night you melted my ugliness away?
The night you left with a kiss so kind
only a scent of beauty left behind.

Ah dear friend I remember the night
the moon and the dreams we shared
your trembling paw in my hand
dreaming of that northern land
touching me with a kiss of a beast.

I know my dreams are made of you
of you and only for you
your ocean pulls me under
your voice tears me asunder
love me before the last petal falls.

As a world without a glance
of the ocean's fair expanse
such the world would be
if no love did flow in thee
but as my heart is occupied
your love for me now has to die
forgive me I need more than you can offer me.

Didn't you read the tale
where happily ever after was to kiss a frog?
Don't you know this tale
in which all I ever wanted
I'll never have
for who could ever learn to love a beast?

However cold the wind and rain
I'll be there to ease your pain
however cruel the mirrors of sin
remember beauty is found within.

….Forever shall the wolf in me desire the sheep in you.…

013 Walking in the Air (překlad)

15. února 2010 v 0:14 | tymon |  FROM WISHES TO ETERNITY = Live (DVD)
Procházíme se vzduchem
vznášíme se po nebi zalitém měsíční září
lidé hluboko pod námi spí, zatímco my létáme.

Držím se pevně
jedu na půlnoční modři
zjišťuju, že s tebou tak vysoko můžu vzlétnout.

Daleko přes svět
vesnice ubíhají jako stromy,
řeky a kopce,
lesy a potoky.

Děti zírají s otevřenými pusami
překvapením šokované
tam dole nikdo nevěří svým očím.

Proháníme se vzduchem
plaveme zmrzlou oblohou
přelétáváme nad ledovými
horami.

Náhle míříme dolů do hlubin oceánu
probouzíme ze spánku mocnou příšeru.

Procházíme se vzduchem
vznášíme se po nebi zalitém měsíční září
a každý kdo nás vidí, nás zdraví.

Držím se pevně
jedu na půlnoční modři
zjišťuju, že s tebou tak vysoko můžu vzlétnout.

013 Walking in the Air

15. února 2010 v 0:14 | tymon |  FROM WISHES TO ETERNITY = Live (DVD)
We're walking in the air
we're floating in the moonlit sky
the people far below are sleeping as we fly.

I'm holding very tight
I'm riding in the midnight blue
I'm finding I can fly so high above with you.

Far across the world
the villages go by like trees
the rivers and the hills
the forests and the streams.

Children gaze open mouth
taken by surprise
nobody down below believes their eyes.

We're surfing in the air
we're swimming in the frozen sky
we're drifting over icy
mountains floating by.

Suddenly swooping low on an ocean deep
arousing of a mighty monster from its sleep.

We're walking in the air
we're floating in the midnight sky
and everyone who sees us greets us as we fly.

I'm holding very tight
I'm riding in the midnight blue
I'm finding I can fly so high above with you.

012 Sacrament of Wilderness´ (překlad)

15. února 2010 v 0:14 | tymon |  FROM WISHES TO ETERNITY = Live (DVD)
Nahý v magii zimního slunovratu
na sněhu anděl leží
zamrzlá postava překřížená stopami vlků
setkání, symbolické, pravdivé však
s hladovým chórem lesů
bude zrozena smlouva platná od pradávna na věky.

Melodie elfích harf z hájku dryád
doprovází všechny čarovné písničky
o svátosti zpívané u táborového ohně
slib, dohoda vzniklá mezi nezkrotnými
a těmi s nástroji
dnes v noci začíná pouť ven z jeskyní.

Chci lovit s nezkrotnými
chci se učit moudrosti hor
uctíme anděla ve sněhu
potoky pro naše děti budou proudit.

Zabalena v kožešinách pod severními světly
ze své jeskyně sleduji zemi nezkrocenou
a přemýšlím, zda nadcházející sezóna
způsobí, že se anděl hanbou roztopí.

Chci lovit s nezkrotnými
chci se učit moudrosti hor
chci lovit s nezkrotnými
chci se učit moudrosti hor
uctíme anděla ve sněhu
potoky pro naše děti budou proudit.

012 Sacrament of Wilderness´

15. února 2010 v 0:14 | tymon |  FROM WISHES TO ETERNITY = Live (DVD)
Naked in midwinter magic
lies an angel in the snow
the frozen figure crossed by tracks of wolves
an encounter symbolic yet truthful
with a hungry choir of wolves
an agreement immemorial to be born.

Dulcet elvenharps from a dryad forest
accompany all charming tunes
of a sacrament by a campfire
a promise between the tameless
and the one with a tool
tonight the journey from a cave begins.

I want to hunt with the tameless heart
I want to learn the wisdom of mountains afar
we will honor the angel in the snow
we will make the streams for our children flow.

Wrapped in furs beneath the northern lights
from my cave I watch the land untamed
and wonder if some becoming season
will make the angel melt in shame.

I want to hunt with the tameless heart
I want to learn the wisdom of mountains afar
I want to hunt with the tameless heart
I want to learn the wisdom of mountains afar
we will honor the angel in the snow
we will make the streams for our children flow.

011 Dead Boy´s Poem (překlad)

15. února 2010 v 0:13 | tymon |  FROM WISHES TO ETERNITY = Live (DVD)
Zrozen z ticha, ticha toho plný
skvělý koncert, můj nejlepší příteli.
Tak mnoho, pro co žít, tak mnoho, pro co zemřít
kdyby tak jenom mé srdce mělo domov.

Zpívej, co nedokážeš říct
zapomeň, co nedokážeš hrát
spěchej se utopit v krásných očích
procházej se mou poezií, touto zmírající hudbou.
Dopisem milostným, nikomu určeným.

Nikdy nevzdychej po lepším světě
už je zkomponován, hrán a vyprávěn
všechny myšlenky v hudbě jež píši
vše v přání noci.

Napsána pro zatmění, napsána pro pannu
zemřel pro krásu ta v zahradě
vytvořil království, sáhnul po moudrosti.
Neuspěl, nestal se bohem.

Nikdy nevzdychej po lepším světě,
už je zkomponován, hrán a vyprávěn
všechny myšlenky v hudbě jež píši
vše v přání noci.

"Pokud čtete tyto řádky, nevzpomínejte na ruku, jež je psala,
vzpomínejte toliko na verše, pláč písaře písní, ten bez slz.
Protože dal jsem jim sílu a ta se stala mou jedinou silou
pohodlný domov, matčin klín, šance na nesmrtelnost,
kde být žádán stalo se potěšením, které jsem nikdy nepoznal.
Sladké piano zapisuje život můj."

"Nauč mě vášni, jelikož bojím se, že už je pryč
ukaž mi lásku, předveď mi ji
tolik více bylo toho, co darovat jsem chtěl těm, jež mě milují,
je mi to líto.
Jen čas povypráví, tohle hořké rozloučení
už nežiji a nehaním tebe ani sebe
a ty... přál bych si, abych již k tobě necítil nic.…"

Osamocená duše
duše oceánu.

Osamocená duše
duše oceánu.

Osamocená duše
duše oceánu.

Osamocená duše
duše oceánu.

Osamocená duše
duše oceánu.

011 Dead Boy´s Poem

15. února 2010 v 0:13 | tymon |  FROM WISHES TO ETERNITY = Live (DVD)
Born from silence, silence full of it
a perfect concert my best friend.
So much to live for, so much to die for
if only my heart had a home.

Sing what you can`t say
forget what you can`t play
hasten to drown into beautiful eyes
walk within my poetry, this dying music.
My loveletter to nobody.

Never sigh for better world
it`s already composed, played and told
every thought the music I write
everything a wish for the night.

Wrote for the eclipse, wrote for the virgin
died for the beauty the one in the garden
created a kingdom, reached for the wisdom.
Failed in becoming a god.

Never sigh for better world
it`s already composed, played and told
every thought the music I write
everything a wish for the night.

"If you read this line, remember not the hand that wrote it
remember only the verse, songmaker`s cry, the one without tears.

For I`ve given this its strength and it has become my only strength.

Comforting home, mother`s lap, chance for immortality
Where being wanted became a thrill I never knew
The sweet piano writing down my life."

"Teach me passion for I fear it`s gone
show me love, hold the lorn
so much more I wanted to give to the ones who love me
I`m sorry.
Time will tell (this bitter farewell)
I live no more to shame nor me nor you
and you... I wish I didn`t feel for you anymore.…"

A lonely soul
an ocean soul.

A lonely soul
an ocean soul.

A lonely soul
an ocean soul.

A lonely soul
an ocean soul.

A lonely soul
an ocean soul.