Únor 2009

006 The Siren

2. února 2009 v 12:28 | tymon |  album ONCE
A lady with a violin,
playing to the seals
hearken to the sound of calling.

Who tied my hands to the wheel?
The Zodiac turns over me!
Come to me….
Somewhere there my fate revealed...
Oh, I hear but how will I see?

Oh, I tied myself to the wheel
winds talk to my sails, not me
Come to me….
Somewhere there my fate revealed...
Oh, I hear but how will I see?

005 Creek Mary´s Blood (překlad)

2. února 2009 v 12:21 | tymon |  album ONCE
Brzy už tu nebudu
uslyšíš můj příběh
skrze mojí krev
skrze můj lid
a křik orla
medvěd uvnitř se nikdy neuloží k spánku.

Putujeme po cestě obzoru
následujeme stezku slz
bílý muž přišel
spatřil tu požehnanou zemi
my jsme pečovali, vy jste vzali
bojovali jste, my jsme prohráli
ne válku, ale nespravedlivý boj
scenérie je krásně obarvená krví.

Putujeme po cestě obzoru
následujeme stezku slz
dříve jsme byli tady
kde jsme žili, od té doby co začal svět
od té doby, co nám sám čas dal tuto zemi.

Naše duše se znovu spojí s divočinou
náš domov v míru a válce a smrti.

Putujeme po cestě obzoru
následujeme stezku slz
dříve jsme byli tady
kde jsme žili, od té doby co začal svět
od té doby, co nám sám čas dal tuto zemi.

Putujeme po cestě obzoru
následujeme stezku slz
dříve jsme byli tady
kde jsme žili, od té doby co začal svět
od té doby, co nám sám čas dal tuto zemi.

005 Creek Mary´s Blood

2. února 2009 v 12:21 | tymon |  album ONCE
Soon I will be here no more
You´ll hear my tale
through my blood
through my people
and the eagle´s cry
the bear within will never lay to rest.

Wandering on Horizon Road
following the trail of tears.

White man came
saw the blessed land
we cared, you took
You fought, we lost
not the war but an unfair fight
sceneries painted beautiful in blood.

Wandering on Horizon Road
following the trail of tears
once we were here
where we have lived since the world began
since time it self gave us this land.

Our souls will join again the wild
our home in peace ´n war ´n death.

Wandering on Horizon Road
following the trail of tears
once we were here
where we have lived since the world began
since time it self gave us this land.

Wandering on Horizon Road
following the trail of tears
once we were here
where we have lived since the world began
since time it self gave us this land.

004 Planet Hell (překlad)

2. února 2009 v 12:19 | tymon |  album ONCE
Popírání lhaní, milión dětí bojujících
za životy ve sváru
za naději za obzorem.

Mrtvý svět
temná stezka
bez křižovatek na výběr
všechny krvavě rudé
koberce přede mnou
vidím to spravedlivé Boží stvoření!

Mé jediné přání je zanechat za sebou
všechny dny Země
tohle každodenní peklo mého, království nastane.

První kámen byl znovu vržen
vítej v pekle, malý Svatý
matka Gaia na porážce
vítej v ráji, vojáku.

Můj první nekončící pláč
celý život se strachovat o život
ty blázne, ty tuláku
vyzval jsi bohy a prohrál jsi.

Schovej si minci pro převozníka
zachraň se a nech je trpět
v naději,
v lásce,
svět není připraven pro Archu.

Schovej si minci pro převozníka
zachraň se a nech je trpět
v lásce,
v naději,
svět není připraven pro archu
lidstvo funguje záhadným způsobem.

Vítej na mé pekelné planetě.

Schovej si minci pro převozníka
zachraň se a nech je trpět
v naději,
v lásce,
svět není připraven pro archu.

Schovej si minci pro převozníka
zachraň se a nech je trpět
v lásce,
v naději,
svět není připraven pro archu
lidstvo funguje záhadným způsobem.

004 Planet Hell

2. února 2009 v 12:18 | tymon |  album ONCE
Denying the lying a million children fighting
for lives in strife
for hope beyond the horizon.

A dead world
a dark path
not even crossroads to choose from
all the bloodred
carpets before me
behold this fair creation of God.

My only wish to leave behind
all the days of the Earth
an everyday hell of my kingdom come.

The 1st rock thrown again
welcome to hell, little Saint
mother Gaia in slaughter
welcome to paradise, Soldier.

My 1st cry neverending
all life is to fear for life
You fool, you wanderer
You challenged the gods and lost.

Save yourself a penny for the ferryman
save yourself and let them suffer
in hope
in love
this world ain`t ready for The Ark.

Save yourself a penny for the ferryman
save yourself and let them suffer
in hope
in love
mankind works in mysterious ways.

Welcome down to my planet hell.

Save yourself a penny for the ferryman
save yourself and let them suffer
in hope
in love
this world ain`t ready for The Ark.

Save yourself a penny for the ferryman
save yourself and let them suffer
in hope
in love
mankind works in mysterious ways.

003 Nemo (překlad)

2. února 2009 v 12:17 | tymon |  album ONCE
To jsem já navždy
jeden ze ztracených
ten beze jména
bez upřímného srdce jako životního směru.

To jsem já navždy
ten beze jména
tyto řádky jsou poslední snahou
najít chybějící záchranné lano.

Och, jak toužím
po uklidňujícím dešti
vše, co si přeji je znovu snít
mé milující srdce
ztracené v temnotě
pro naději bych dal cokoli.

Můj květ, zvadlý mezi
stránkami dvě a tři
jedenkrát a navždy rozkvetl odešel s mými hříchy.

Jdi po temné stezce
spi s anděly
zavolej si na pomoc minulost
dotkni se mě svou láskou
a prozraď mi mé skutečné jméno.

Och, jak toužím
po uklidňujícím dešti
vše, co si přeji je znovu snít
mé milující srdce
ztracené v temnotě
pro naději bych dal cokoli.

Nemo pluje domů
Nemo odchází.

Och, jak toužím
po uklidňujícím dešti
vše, co si přeji je znovu snít
mé milující srdce
ztracené v temnotě
pro naději bych dal cokoli.

003 Nemo

2. února 2009 v 12:14 | tymon |  album ONCE
This is me for forever
one of the lost ones
the one without a name
without an honest heart as compass.

This is me for forever
one without a name
these lines the last endeavor
to find the missing lifeline.

Oh how I wish
for soothing rain
all I wish is to dream again
my loving heart
lost in the dark
for hope I`d give my everything.

My flower, withered between
the pages 2 and 3
the once and forever bloom gone with my sins.

Walk the dark path
sleep with angels
call the past for help
touch me with your love
and reveal to me my true name.

Oh how I wish
for soothing rain
all I wish is to dream again
my loving heart
lost in the dark
for hope I`d give my everything.

Nemo sailing home
Nemo letting go.

Oh how I wish
for soothing rain
all I wish is to dream again
my loving heart
lost in the dark
for hope I`d give my everything.

002 I Wish I Had an Angels (překlad)

2. února 2009 v 12:13 | tymon |  album ONCE
Přál bych si mít anděla
na jeden okamžik lásky
přál bych si mít tvého anděla tuto noc.

Hluboko do umírajícího dnu.
vykročil jsem z nevinného srdce
připrav se nenávidět to, jak padám kdykoli můžu
tato noc tě bude bolet jako nikdy předtím.

Staré lásky umírají těžce
staré lži umírají ještě hůř.

Přál bych si mít anděla
na jeden okamžik lásky,
přál bych si mít tvého anděla
tvou zničenou Pannu Marii
miluji svůj chtíč
spalující v prach andělská křídla
přál bych si mít tvého anděla tuto noc.

Padám na kolena tak slabý a krutý Drunken
opilecká maska mění všechna pravidla.

Staré lásky umírají těžce.
staré lži umírají ještě hůř.

Přál bych si mít anděla
na jeden okamžik lásky,
přál bych si mít tvého anděla
tvou zničenou Pannu Marii
miluji svůj chtíč
spalující v prach andělská křídla
přál bych si mít tvého anděla tuto noc.

Největším vzrušením
není zabít,
ale mít cenu noci
Pokrytec
chce být přítelem,
třináctý učedník, který mě zradil pro nic!

Poslední tanec, první polibek
tvůj dotek, moje blaho
krása vždy přichází s temnými myšlenkami.

Přál bych si mít anděla
na jeden okamžik lásky,
přál bych si mít tvého anděla
tvou zničenou Pannu Marii
miluji svůj chtíč
spalující v prach andělská křídla
přál bych si mít tvého anděla tuto noc.

Přál bych si mít anděla,
přál bych si mít anděla,
přál bych si mít anděla,
přál bych si mít anděla.

002 I Wish I Had an Angels

2. února 2009 v 12:12 | tymon |  album ONCE
I wish I had an angel
for one moment of love
I wish I had your angel to night.

Deep into a dying day
I took a step outside an innocent heart
prepare to hate me fall when I may
this night will hurt you like never before.

Old loves they die hard
old lies they die harder.

I wish I had an angel
for one moment of love
I wish I had your angel
Your Virgin Mary undone
I`m in love with my lust
burning angelwings to dust
I wish I had your angel to night.

I`m going down so frail `n cruel
Druken disguise changes all the rules.

Old loves they die hard
old lies they die harder.

I wish I had an angel
for one moment of love
I wish I had your angel
Your Virgin Mary undone
I`m in love with my lust
burning angelwings to dust
I wish I had your angel to night.

Greatest thrill
not to kill
but to have the prize of the night.
Hypocrite
wannabe friend
13th disciple who betrayed me for nothing!

Last dance, first kiss
Your touch my bliss
beauty always comes with dark thoughts.

I wish I had an angel
for one moment of love
I wish I had your angel
Your Virgin Mary undone
I`m in love with my lust
burning angelwings to dust
I wish I had your angel to night.

I wish I had an angel
I wish I had an angel
I wish I had an angel
I wish I had an angel.

001 Dark Chest Of Wonders (překlad)

2. února 2009 v 12:05 | tymon |  album ONCE
Jednou jsem měl sen
a tohle je on.

Byl jednou sen dítěte
jedné noci hodiny odbily dvanáctou
okno se doširoka otevřeno
bylo jednou srdce dítěte
věk, kdy jsem se naučit létat
a vykročil jsem ven.

Kdysi jsem znal všechny příběhy
je čas obrátit čas
Následovat bledý měsíční svit
Jednou jsem si přál tuto noc
víra mě zanesla sem
je čas přeříznout provaz a
letět za snem
daleko přes moře
všechna zátěž j pryč
otevři ještě jednou tu truhlu
temnou truhlu divů
viděnou očima
toho s čistým srdcem
jednou před tak dlouhou dobou.

Ten ve Velké Modři je to co mi svět ukradl
tato noc ho přinese zpátky ke mně.
Letět za snem
daleko přes moře
všechna zátěž j pryč
otevři ještě jednou tu truhlu
temnou truhlu divů
viděnou očima
toho s čistým srdcem
jednou před tak dlouhou dobou.

Letět za snem
daleko přes moře
všechna zátěž j pryč
otevři ještě jednou tu truhlu
temnou truhlu divů
viděnou očima
toho s čistým srdcem
jednou před tak dlouhou dobou.