Leden 2009

008 Know Why the Nightingale Sings (překlad)

31. ledna 2009 v 21:44 | tymon
Jaký je to pocit ve volném pádu?
Zeptej se chlapce s jiskrou v oku.
Víš, proč slavík zpívá?
To je odpověď na vše.

Vkráčím do světa nespoutaného
roztáčím své fantazie kol dokola
uvolněná od pout gravitace
přísahám k nebesům, která mám na dosah.

Tancuji s duchem větrů
v tomto oceánu tak otevřeném a čistém
miluji se s bohy z výše
na mé první výpravě, tak odvážné.

Bezpečně přistávám v modré laguně
nevím, jestli je tohle země nebo měsíc
radost z života není nic víc než maska
ráj, který jsem nalezla, vytrvá navždy.

Migruji společně s divokými husami
má duše konečně nalezla mír
nezáleží na tom, že člověk nemá křídla
dokud uslyším slavíkův zpěv...

008 Know Why the Nightingale Sings

31. ledna 2009 v 21:44 | tymon
What does the free fall feel like?
Asks the boy with a spark in his eye.
Know why the nightingale sings?
Is the answer to everything.

Taking a step to the world unbound
spinning my fantasies all around
freed from the gravital leash
I swear the heaven's in my reach.

Dancing with the spirit of the air
in this ocean so so open and fair
making love to the gods above
on my maiden voyage so bold.

Landing safely to the blue lagoon
don't know if this is the earth or the moon
joy of living is no more a mask
the Eden I found will forever last.

Migrating with the geese
my soul has finally found peace
doesn't matter that man has no wings
as long as I hear the nightingale sing….

007 Nymphomaniac Fantasia (překlad)

31. ledna 2009 v 21:31 | tymon
Vůně ženy, která nebyla má...

Vítej doma, miláčku.
Chyběla jsem ti?
Chceš přebývat v cenné lásce?

Dotkni se mé mléčné pleti
pociť oceán
ochutnej mé hlubiny
slyš hvězdný chór.

Strhej ze mě ty krajky,
které mě nadále vězní,
ale dej si pozor na mé kouzlo,
protože má erotika bude tvým zapomněním.

Stará láska sahá hluboko, říkával jsi
o to hlubší bude rána mezi tvýma nohama.

007 Nymphomaniac Fantasia

31. ledna 2009 v 21:31 | tymon
The scent of a woman was not mine...

Welcome home darling.
Did you miss me?
Wish to dwell in dear love?

Touch my milklike skin
feel the ocean
lick my deepest
hear the starry choir.

Rip off this lace
that keeps me imprisoned
but beware of the enchant

006 Tutankhamen (překlad)

29. ledna 2009 v 22:54 | tymon
Když slunce zapadá za pyramidou,
aby mě pozdravilo svými paprsky
zacláním si očí dlaní,
abych viděla plameny tvého vozu.

Vidíš mě klečet před sebou
slyšíš ve svatyni mňoukat kočky
touží po mléku
tak jako já toužím po tebou slíbeném pokladu.

Poklad
Tutanchamona
jsem to já
vezmi mě s sebou
skrz hvězdnou bránu
do údolí králů.

Obětuj mě
Tutanchamone
a udělej ze mě svou královnu
vezmi si mě
dnes v noci a navždy
náš lid zaplní celou zemi.

Tři tisíce let jsem hlídala tvůj odpočinek
tvůj spánek v mocném Fénixově hnízdě,
ale dnes v noci byla temnota hrobky porušena,
protože Carter přišel osvobodit mého milovaného.

Poklad
Tutanchamona
jsem to já
vezmi mě s sebou
skrz hvězdnou bránu
do údolí králů.

Obětuj mě
Tutanchamone
a udělej ze mě svou královnu
vezmi si mě
dnes v noci a navždy
náš lid zaplní celou zemi.

Poklad
Tutanchamona
jsem to já
vezmi mě s sebou
skrz hvězdnou bránu
do údolí králů.

Obětuj mě
Tutanchamone
a udělej ze mě svou královnu
vezmi si mě
dnes v noci a navždy
náš lid zaplní celou zemi.

Tutanchamone

006 Tutankhamen

29. ledna 2009 v 22:53 | tymon
As the sun sets beyond the pyramid
to greet me with its rays
I place my hand on my forehead
to see your chariots' flames.

Watch me kneel before you
hear the cats meowing in the temple
they yearn for the milk you cascaded
as I yearn your promised treasure.

Treasure of
Tutankhamen
I am the one it is
take me with you
through the stargate
to the valley of the kings.

Sacrifice me
Tutankhamen
and let me be your queen
take me
tonight and always
we'll breed to fill all earth.

Three millenniums it took me to guard your rest
your slumber in mighty Phoenix's nest
but tonight the darkness in the tomb has perished
for Carter has come to free my beloved

Treasure of
Tutankhamen
I am the one it is
take me with you
through the stargate
to the valley of the kings.

Sacrifice me
Tutankhamen
and let me be your queen
take me
tonight and always
we'll breed to fill all earth.

Treasure of
Tutankhamen
I am the one it is
take me with you
through the stargate

Sacrifice me
Tutankhamen
and let me be your queen
take me
tonight and always
we'll breed to fill all earth.

Tutankhamen.

005 Angels Fall First (překlad)

29. ledna 2009 v 22:34 | tymon
Andělská tvář se na mě usmívá
z pod titulku tragédie
úsměv který mi dával teplo
sbohem - není co říct
kromě kříže na tvém hrobě
a těch navždy hořících svíček.

Potřebný jinde,
aby nám připomněl krátkost našeho času
slzy pro ně prolité
slzy lásky, slzy strachu
pohřbi mé sny, vykopej můj smutek,
oh, pane, proč
andělé padnou jako první.

Neulehčí mi myšlenky na Shangri-La
neosvícena učením Krista
nikdy nepochopím, co je správné
ignorance mě vedla ke světlu.

Potřebný jinde,
aby nám připomněl krátkost našeho času
slzy pro ně prolité
slzy lásky, slzy strachu
pohřbi mé sny, vykopej můj smutek,
oh, pane, proč
andělé padnou jako první.

Zpívej mi píseň
o své kráse
o svém království
Ať melodie tvé harfy
hladí ty, které stále potřebujeme

Včera jsme si potřásli rukou
můj příteli
dnes měsíční záře osvětluje mou cestu
můj strážce.

005 Angels Fall First

29. ledna 2009 v 22:30 | tymon
An angelface smiles to me
under a headline of tragedy
that smile used to give me warmth
farewell - no words to say
beside the cross on your grave
and those forever burning candles.

Needed elsewhere
to remind us of the shortness of your time
tears laid for them
tears of love tears of fear
bury my dreams dig up my sorrows
oh Lord why
the angels fall first?

Not relieved by thoughts of Shangri-La
nor enlightened by the lessons of Christ
I'll never understand the meaning of the right
ignorance lead me into the light.

Needed elsewhere
to remind us of the shortness of your time
tears laid for them
tears of love tears of fear
bury my dreams dig up my sorrows
oh Lord why
the angels fall first?

Sing me a song
of your beauty
of your kingdom
let the melodies of your harps
caress those whom we still need

Yesterday we shook hands
my friend
today a moonbeam lightens my path
my guardian.

004 Astral Romance (překlad)

29. ledna 2009 v 22:23 | tymon
Noční koncert
světélka svíček mi našeptávají, kam jít
zpěv hvězdiček mým průvodcem
zatímco se procházím touto stezkou noci.

Hvězdné ornamenty
svlékají mé city k této zemi
pošli mi své salva, ať zahojí mé jizvy
a ať je tato nahota mým zrozením.

Makrokosmos vlil do mě svou moc
a naděje tohoto světa, který teď musím opustit
přání noci, které jsem ti poslala před staletími
bylo vyslyšeno těmi,
kteří přebývají v žalu.

Naše vzdálené manželské lože
čeká až zemřu
prach galaxií bere mou ruku
vede mě do mých milovaných zemí.

Oddělený gilotinou smrti
dostal jsem dopis z hlubin
sen o mé milence nesl v sobě.

Pohlazen tím nejostřejším nožem
jsem tě požádal o ruku
paprsky vycházejícího slunce
byly mé slzy uroněné kvůli zrušeným slibům.

Pojď ke mě
ať znovu uvěřím
tobě a tvé lásce.

Nad vesmírem
pod Velkým Okem
navždy budu po tobě toužit.

004 Astral Romance

29. ledna 2009 v 22:22 | tymon
A nocturnal concerto
candlelight whispers me where to go
hymn of gathering stars as my guide
as I wander on this path of the night.

Embroidery of the stars
undress my feelings for this earth
send me your salva to heal my scars
and let this nakedness me my birth.

Macrocosm poured its powers on me
and the hopes of this world I now must leave
the nightwish I sent you centuries ago
has been heard by those
who dwelled in a woe.

The distance of our bridal bed
await for me to be dead
dust of the galaxies take my hand
lead me to my beloved's land.

Departed by the guillotine of death
I received a letter from the depth
the dream of my lover it carried inside.

Caressed by the sharpest knife
I asked you to be my wife
rays of the setting sun
were my tears wept upon promises undone.

Come to me
make me believe
to you and your love again.

Above the universe
beneath the Great Eye
I shall desire you forevermore.